KNF przyjął znowelizowaną Rekomendację S

Po kilkuletnich pracach nad nowelizacją Rekomendacji S, KNF wczoraj przyjął znowelizowaną Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Najważniejsze nowe rozwiązania, jakie wprowadza znowelizowana Rekomendacja S, to zasady dotyczące zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oprocentowanymi stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tj. przede wszystkim:

1) wskazanie, że bank powinien posiadać w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych również takie rodzaje kredytów;

2) rekomendację by bank umożliwiał klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową (co dotyczy również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie nowej Rekomendacji);

3) zalecenie by bank przygotował się organizacyjnie do obsługi składanych przez klientów wniosków o zmianę formuły oprocentowania kredytu, jak również uwzględnił możliwość sukcesywnego informowania kolejnych grup klientów o możliwości zmiany formuły oprocentowania kredytu;

4) szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia, odnoszące się do kredytów z opcją zwolnienia ze zobowiązania wobec banku z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją „klucz za dług”);

5) zmiany w zakresie kredytowania w walutach obcych, uwzględniające międzynarodowe rozwiązania regulacyjne oraz najlepsze praktyki z tego zakresu.

Kredyty przydatne dla klientów

KNF oczekuje przy tym, że banki będą dokonywać oceny swoich produktów pod kątem ich przydatności dla określonych grup konsumentów i kierować je do grup, dla których dany produkt jest rzeczywiście przeznaczony. Koniecznym będzie zatem wyraźne wskazanie w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, które spośród wymienionych kategorii kredytów zabezpieczonych hipotecznie, bank będzie oferować klientom: oprocentowane zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową lub też okresowo stałą stopą procentową, a także z opcją „klucz za dług”, wraz ze wskazaniem grup klientów, którym mogą być oferowane poszczególne kategorie produktów lub kryteriów, które powinny spełniać grupy klientów. O ustaleniach w tym zakresie należy poinformować KNF.

Termin dostosowania się przez banki i oddziały instytucje kredytowe do Rekomendacji S został ustalony na dzień 31 grudnia 2020 r. Natomiast banki spółdzielcze mają dostosować swoją działalność do nowych przepisów do 31 grudnia 2022 r.Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadom o