Logowanie Rejestracja
Regulamin korzystania ze strony i materiałów na niej zamieszczonych

Regulamin

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem portalu Sfera-Finansow.pl jest spółka finansosfera Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Trawowa 63/7 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Wrocławia Fabrycznej, w IV Wydziale gospodarczym, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych
2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Sfera-Finansow.pl określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Portal jest stroną internetową zawierającą porównywarkę finansową służącą do wyszukiwania i porównywania poszczególnych produktów finansowych.
4. Źródłem informacji Porównywarki finansowej są dane i materiały o ofertach finansowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem, a w przypadku zawarcia przez Spółkę stosownych umów z Partnerami, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu, uzyskiwane i wykorzystywane na podstawie umów z podmiotami do tego upoważnionymi.
5. Spółka nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków innych niż uwzględnione w Wyszukiwarce kredytowej warunków, w tym bardziej preferencyjnych.
6. Spółka poprzez prowadzenie Portalu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.
7. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
8. Informacje generowane przez Porównywarka finansowa, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
9. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu.
Rozdział II.
Warunki świadczenia Usług, ich rodzaj i zakres
1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga połączenia z siecią Internet, posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów w wersji HTML, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
2. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.
4. Spółka świadczy i świadczyć będzie następujące usługi :
a - umożliwia emisję materiałów marketingowych na Portalu.
b - udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Portalu oraz informacje handlowe banków z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale III.
c - pośredniczy w zawieraniu umów kredytowych i lokat z bankami oraz otwierania rejestrów funduszy inwestycyjnych również we współpracy z firmami doradztwa finansowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale III.
Rozdział III.
Partnerzy
1. Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką, które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.
4. Świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa, o których mowa w Rozdziale II pkt. 6 Regulaminu oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych, w szczególności wskazanych w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.
Rozdział IV.
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy
1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Korzystanie z umieszczonej na stronie WWW Portalu Porównywarki nie wymaga zawarcie umowy ze spółką. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług ze Spółką, Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji generowanych przez Porównywarkę finansową, umożliwiający otrzymanie informacji dotyczących ofert banków spełniających kryteria wskazane przez Użytkownika w formularzu „Porównywarka”. Dostęp do przedmiotowych informacji jest anonimowy.
3. Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronie WWW Portalu kalkulatora zdolności kredytowej jest anonimowe i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze Spółką. Jest to kalkulator szacunkowy oparty o autorski program Spółki, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej jego prognozowanej zdolności kredytowej. Dokonywana w ten sposób ocena prognozowanej zdolności kredytowej Użytkownika nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne banki i może się od niej różnić.
4. Subskrypcja newslettera Sfera-Finansow.pl wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze spółką. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest systematycznym otrzymywaniem newslettera wypełnia formularz („formularz rejestracyjny”) udostępniany po kliknięciu ramki „newsletter” umieszczonej na stronie Portalu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na wskazany w nim adres poczty elektronicznej Użytkownika link do strony aktywacji konta. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
5. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji, o których mowa w punkcie 4.
8. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, jednakże w przypadku nie otrzymania przez Użytkownika Regulaminu w formie pisemnej termin ten przedłuża się do 3 miesięcy.
9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w Rozdziale VII punkcie 8.
10. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych danego Użytkownika z bazy danych.
11. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę ( usunięcie konta użytkownika) poprzez skasowanie konta.
12. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem https://www.sfera-finansow.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Rozdział V. Ochrona danych osobowych
1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług. W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
a - przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki(obligatoryjnie),
b - „przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem „Newsletter Sfera-Finansow.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)”.
4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.
6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Rozdział VI. Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez Spółkę Usług.
2. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres wskazany w zakładce „kontakt”.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
2. Informacje dotyczące ofert banków czy funduszy inwestycyjnych prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą Porównywarki finansowej, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
3. Zawarcie umowy kredytowej lub umowy pożyczki z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.
4. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.
5. Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
Ta strona używa COOKIES. Za ich pomocą zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w regulaminie.